O NAS

Komitet Wyborczy Wyborców CZAS BYDGOSZCZY CB2018.PL

Komitet Wyborczy Wyborców CZAS BYDGOSZCZY CB2018.PL, to przede wszystkim zjednoczony przez Krajowe Forum Samorządowe oddolny ruch obywatelski, w którego skład wchodzą działacze społeczni, członkowie stowarzyszeń, ruchy miejskie, nauczyciele, przedsiębiorcy, ekonomiści oraz działacze bydgoskich Rad Osiedli. Nie liczą się poglądy, sympatie partyjne, zasobność finansowa, dorobek materialny i intelektualny ani metryka. Liczy się tylko praca i działalność dla mieszkańców miasta.

Bydgoszcz jest naszym wspólnym domem, a tylko razem, w zgodzie i porozumieniu możemy budować przyszłość naszej małej ojczyzny. Naszym głównym celem jest zmiana na lepsze, rozwój miasta i spokój jego mieszkańców.

Chcemy, aby Bydgoszcz stała się wiodącym ośrodkiem metropolitarnym mogącym się równać z Poznaniem, Wrocławiem, Gdańskiem, czy Łodzią. Bydgoszcz będzie dobrze i mądrze zarządzana. Zamierzenia planowane długoterminowo i konsekwentnie realizowane. O kierunkach rozwoju, inwestycji będą współdecydować mieszkańcy każdego osiedla, a Prezydent z CZASU BYDGOSZCZY CB2018.PL będzie podporządkowany tylko mieszkańcom Bydgoszczy oraz Radzie Miasta, która powinna być głosem mieszkańców w budynku ratusza. Nasz Prezydent nie będzie poddany władzy żadnej partii politycznej.

Potrzebujemy Prezydenta, który łączy i potrafi rozmawiać ponad wszelkimi podziałami. Mieliśmy sen o Warszawie w utworze Czesława Niemena, a teraz mamy sen o Bydgoszczy, bo Bydgoszcz musi być ambitna i zdolna do budowania wielkich rzeczy!

Komitet Wyborczy Wyborców CZAS BYDGOSZCZY CB2018.PL

PROGRAM

CZAS NA BEZPIECZNĄ BYDGOSZCZ

Program KWW CZAS BYDGOSZCZY CB2018.PL w zakresie bezpieczeństwa

Bydgoszczanie muszą czuć się bezpiecznie, w przeciwieństwie do przestępców i chuliganów. Nie będziemy oszczędzać środków, aby Bydgoszcz była miastem bezpiecznym, spokojnym i czystym.

1. Wypowiemy wojnę wandalom i chuliganom. Wprowadzimy całodobowe piesze patrole policyjne (dokupione przez miasto) i straży miejskiej w miejscach  szczególnie niebezpiecznych. Przestawimy działania straży miejskiej w ten sposób, że w pierwszej kolejności zajmować się będzie bezpieczeństwem ludzi, w drugiej kolejności niszczeniem mienia, w trzeciej kolejności zakłóceniem porządku, a w czwartej dopiero parkowaniem. Doświetlimy miejsca niebezpieczne z funduszu oświetleniowego, który corocznie będzie przeznaczony na poprawę oświetlenia. Miejsca uważane przez mieszkańców z a niebezpieczne zostaną oczyszczone z zarośli, wyposażone w kamery i doświetlone, aby zachować w nich porządek. Miasto będzie wytaczać pozwy cywilne przeciwko wandalom niszczącym mienie miejskie, dążyć do publikacji ich danych i wizerunku. Zachęcimy mieszkańców do zamalowywania szpecących napisów i zdecydowanego potępienia takich działań oraz zlecimy podjęcie takich działań przez Miasto. Oczyścimy Miasto ze szpecących napisów i graffiti. Pomożemy spółdzielniom i wspólnotom w walce z osobami niszczącymi mienie, zakłócającymi porządek i agresywnymi. W całym mieście ustawimy w dużej ilości wyraźne tablice informujące, w jaki sposób można telefonicznie, smsem, przez internet zgłosić potrzebę interwencji.

2. Powołamy zespół, który przeanalizuje znaki drogowe, oznakowanie poziome i sygnalizacje świetlne i wyeliminuje lub poprawi oznakowanie w tych miejscach, w których są one zbędne lub znajdują się w nadmiarze. Miejsca przechodzenia pieszych przez jezdnie, które są niebezpieczne zostaną oznakowane błyskowymi lampkami oraz lepiej doświetlone. Lepiej oznakujemy miejsca parkingowe przez malowanie linii. W centrum zadbamy o ograniczenie prędkości poprzez zwężenie dróg, progi zwalniające, przystanki wiedeńskie. Wszystkim tym działaniom musi jednak towarzyszyć nowy model funkcjonowania strefy śródmiejskiej. Wprowadzimy zamiast sygnalizacji świetlnej ręczne kierowanie ruchem na newralgicznych skrzyżowaniach.

3. Ze środków miejskich sfinansujemy dodatkowe zajęcia w szkołach odnośnie podstaw prawa, odpowiedzialności i uzależnień – od klasy VI szkoły podstawowej. Zajęcia będą prowadzić policjanci, strażnicy miejscy, byli policjanci, a także przeszkoleni studenci ostatniego roku psychologii, resocjalizacji i prawa. Utworzymy na osiedlach murale, gdzie młodzież będzie mogła realizować swoje pasje i ozdabiać osiedla. W centrum miasta (Bulwary), w Myślęcinku oraz na osiedlach według wskazań rad osiedli utworzymy strefy wolne od zakazów, gdzie będzie można rozpalić grilla, ognisko i spożyć alkohol na świeżym powietrzu.

CZAS NA BUDOWĘ DRÓG OSIEDLOWYCH

Program KWW CZAS BYDGOSZCZY CB2018.PL z zakresu inwestycji drogowych

Chcemy Bydgoszczy wielkiej i nowoczesnej. Wielkie i nowoczesne miasto to nie tylko piękna starówka, ale również zadbane, bezpieczne osiedla. Wielkie, nowoczesne miasto nie może posiadać gruntowych ulic na osiedlach. To dzielnice wstydu, o których Miasto zapomniało. Przeznaczymy na utwardzanie dróg gruntowych co roku 35 milionów złotych tak, jak zapisano w uchwale Rady Miasta podjętej na wniosek bydgoszczan. Rafał Bruski nie zrealizował tej uchwały, nie potrafił nawet wykonać swojego, zmniejszonego o połowę budżetu na utwardzanie dróg. Pod koniec zaczął budować drogi z ażurowych płyt – jak zwykle bez pomysłu, w pośpiechu. Nie ma konkretnego harmonogramu dalszego utwardzania „gruntówek”, już po okresie wyborczym. Temat utwardzenia dróg gruntowych będzie naszym priorytetem. Poza przeznaczeniem większych środków przedstawimy też konkretny harmonogram, aby każdy mieszkaniec wiedział, kiedy jego ulica zostanie utwardzona.

Czas na zmiany. Czas na poważne potraktowanie mieszkańców, którzy płacą nie małe podatki i umożliwienie im życia w ludzkich warunkach. Z wyliczeń społeczników z Miedzynia wynika, iż rozkładając inwestycje równomiernie według liczby mieszkańców na Miedzyń powinno wrócić w inwestycjach ponad 10 milionówzłotych. Takiej kwoty Miast o nie zainwestowało na Miedzyniu w ciągu ostatniej kadencji łącznie! To niesprawiedliwe – nie można inwestować tylko w centrum. Będziemy pamiętać o osiedlach, także tych peryferyjnych.

Obszary wstydu w Bydgoszczy to również zapchane zaparkowanymi samochodami ulice na osiedlach mieszkaniowych. Pomożemy mieszkańcom, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym w rozwiązaniu tego problemu.

Powołamy zespół do uregulowania kwestii własnościowych, który znajdzie i rozwiąże problem styku własności miejskiej, państwowej, spółdzielczej, prywatnej. Często właśnie te sprawy stoją na przeszkodzie w budowie parkingu, drogi dojazdowej czy placu zabaw. Zespół zaproponuje dla poszczególnych osiedli rozwiązanie – wykup, sprzedaż lub zamianę gruntu. Uporządkuję sprawy własnościowy podczas swojej pierwszej kadencji.

Umożliwimy udział w budżecie obywatelskim projektów realizowanych na terenie spółdzielni mieszkaniowych pod warunkiem zaakceptowania projektu przez zarząd spółdzielni. Ponadto chcemy budować par kingi wspólnie ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi dzieląc koszty.

W projektach miejsc parkingowych będziemy preferować projekty parkingów wielopoziomowych, podziemnych i automatycznych systemów parkowania. Dzięki temu parkingi będą lepiej komponować się z otoczeniem. Bezpłatne parkingi zbuduję na terenach szpitali albo w ich bezpośrednim pobliżu. Pacjenci szpitali i ich rodziny muszą parkować za darmo.

CZAS NA ODDANIE WŁADZY MIESZKAŃCOM BYDGOSZCZY

Program KWW CZAS BYDGOSZCZY CB2018.PL z zakresu spraw obywatelskich

Blisko 3000 dni rządów Rafała Bruskiego to czas braku dialogu między ratuszem a mieszkańcami. Słynny elektroniczny zamek w drzwiach, zamieszanie wokół konsultacji społecznych, ignorowanie uchwały podjętej z inicjatywy mieszkańców, niemoc rad osiedli. Czas na zmiany! Czas na budowanie społeczności obywatelskiej, czas na reformę systemu rad osiedli oraz budżetu obywatelskiego. Czas na poważne traktowanie mieszkańców Bydgoszczy!

Wybory do Rad Osiedli będą odbywały się w jednym terminie w jednomandatowych okręgach wyborczych. Spowoduje to podniesienie frekwencji i wyeliminuje z części rad partyjniactwo i układy. Wzmocnię rady osiedli poprzez możliwość wnioskowania do Miasta o przekazanie zadań oraz mienia komunalnego np. placu zabaw, boiska, pustostanów dla celów związanych z osiedlem. Umożliwię przedstawicielom rad osiedli udział w procesach przetargowych dotyczących osiedla zwłaszcza na etapie przygotowywania warunków przetargu. Pozwoli to na możliwość lepszego przygotowania inwestycji i remontów. Rady osiedli będą także opiniować strategiczne inwestycje na osiedlach. Przyznam także radom osiedla inicjatywę uchwałodawczą, będą one mogły zgłaszać projekty uchwał do podjęcia przez Radę Miasta Bydgoszczy. Rady osiedla będą też miały istotną rolę w wojnie z wandalami i chuliganami – wskażą miejsca niebezpieczne oraz będą mogły wyznaczyć strefy wolne od zakazów na terenie każdego osiedla.

Zwiększę budżet obywatelski do kwoty 35 milionów złotych – w połowie będzie on przeznaczony na projekty ogólnomiejskie. Projekty zgłaszane do projektu obywatelskiego będą musiały być zatwierdzone uchwałą rady osiedla, przy czym będzie istniała możliwość odwołania się do Rady Miasta Bydgoszczy. Budżet obywatelski przejmie część środków wydatkowanych obecnie na promocję miasta. Bydgoszczanie chętnie głosują na projekty zgłaszane do budżetu
obywatelskiego – liczę, że dzięki znacznemu zwiększeniu kwoty BBO zainteresowanie będzie jeszcze większe. Przy okazji głosowania nad budżetem obywatelskim każdy z mieszkańców Bydgoszczy będzie miał możliwość zgłoszenia własnego pomysłu na rozwój Bydgoszczy lub likwidację problemu. Umożliwię także zgłaszanie takich pomysłów poprzez aplikacje internetowe.

W połowie kadencji, czyli w maju 2021 roku przeprowadzę referendum, w którym mieszkańcy Bydgoszczy wypowiedzą się co do dalszych kierunków rozwoju miasta.

Bydgoszczanie na przykładzie chociażby budżetu obywatelskiego pokazali, iż umieją podejmować dobre decyzje. Razem zbudujemy wielkie, nowoczesne miasto.

BYDGOSZCZ RAJEM PODATKOWYM

Program KWW CZAS BYDGOSZCZY CB2018.PL z zakresu gospodarki

Wielkie, nowoczesne miasto musi szukać nieszablonowych sposobów na przyciągnięcie inwestorów oraz dbać o te osoby, które już prowadzą działalność gospodarczą. Bydgoszcz musi korzystać z dobrych wzorców stosowanych w innych miastach, które przyniosły sukces. Dobrym przykładem są dwa raje podatkowe, które powstały niedaleko Bydgoszczy – w Trzemesznie oraz znanej dobrze kierowcom gminie Biały Bór.

Gminy te znacznie obniżyły podatek od środków transportowych. Trzemeszno i Biały Bór reklamują się jako raje podatkowe i podkreślają, iż dzięki obniżce podatku firmy transportowe zaoszczędzają nawet ponad 1000 zł na jednym samochodzie ciężarowym i 2000 zł na jednym autobusie. Dzięki znaczącej obniżce podatku w gminie Biały Bór pojawiły się nowe firmy transportowe, a liczba zarejestrowanych pojazdów wzrosła ponad sześciokrotnie. Przedsiębiorcy przenoszą działalność, gdyż oszczędności dla nich mogą wynieść nawet połowę płaconego podatku.

Skorzystam z dobrych wzorów i wniosę do Rady Miasta o obniżenie podatku od środków transportowych do wartości stosowanych przez Biały Bór i Trzemeszno. Dla bydgoskich przedsiębiorców z branży transportowej oznacza to kilkukrotną obniżkę tego podatku. Ponadto przyciągnę firmy transportowe z innych miast do Bydgoszczy. Mamy d o zaoferowania firmom transportowym poza niskimi podatkami także tereny inwestycyjne. Możemy stać się wielkim centrum logistycznym i spedycyjnym. Wygramy z konkurencją niższymi podatkami i jakością obsługi biznesu.

Wpływy z podatku od środków transportowych w Bydgoszczy wynoszą 9.300.000 złotych – to mniej niż 0,5% dochodów budżetu. Nawet duża, kilkukrotna obniżka podatku nie zachwieje budżetem. Poza tym dzięki ściągnięciu nowych firm wpływy z tego podatku nie powinny spaść, a mogą nawet wzrosnąć. Z taką sytuacją (wzrostu wpływu z podatku) mieliśmy do czynienia w gminie Biały Bór. Oprócz tego do budżetu wpływać też będą dochody z innych podatków płaconych przez firmy, które przeniosą do nas siedziby. Przyciągnięcie przedsiębiorców do Bydgoszczy to także nowe miejsca pracy.

Bydgoszcz będzie rajem podatkowym dla firm transportowych. Musimy zacząć wygrywać i wyprzedzić inne miasta. Nie czekajmy, aż znowu ubiegnie nas Toruń. Wiem jak to zrobić i zrobię to!

URZĄD BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

PROGRAM KWW CZAS BYDGOSZCZY CB2018.PL z zakresu organizacji Urzędu Miasta Bydgoszczy

W wielkim i nowoczesnym mieście mieszkańcy nie powinni być zmuszani do długiej podróży, aby załatwić sprawy urzędowe. Dlatego utworzę kilka (6 do 8) Biur Obsługi Klienta, w których będzie można złożyć wniosek o odpis dokumentu, dowód osobisty, zarejestrować urodzenia i zgony, złożyć wniosek i odebrać tablicę rejestracyjną. Ponadto przeprowadzę szeroką kampanię informacyjną na temat możliwości założenia profilu ePuaP. Bydgoszczanie nie będą musieli jeździć do centrum, aby załatwić najprostsze sprawy.

Biura Obsługi Klienta będą mieścić się w budynkach miejskich, w Bydgoszczy jest wystarczająco dużo pustostanów. Moim celem jest, aby każdy mieszkaniec Bydgoszczy mógł załatwić sprawy urzędowe w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania lub pracy. Będzie to odległość łatwa do pokonania autobusem, samochodem, rowerem albo pieszo.

Dzięki reorganizacji urzędu budynek przy ul. Grudziądzkiej stanie się zbędny i przestanie pełnić funkcję administracyjną. Umożliwi to wykorzystanie tego budynku w inny sposób. Dzięki temu w centrum zmniejszą się korki, a także polepszy się sytuacja w zakresie miejsc parkingowych. Urzędnicy będą mieli także bliżej do pracy.

W Fordonie powstanie także delegatura ratusza z wiceprezydentem ds. Fordonu (burmistrzem Fordonu). Ta wielka dzielnica zasługuje na specjalne traktowanie.

Oficjalnie zarejestrowaliśmy komplet kandydatów do Rady Miasta Bydgoszczy oraz mnie jako kandydata na Prezydenta.

Miło mi przedstawić liderów list w okręgach śródmiejskim i fordońskim – Adama Bujnego i Damian Gastoła. To wyjątkowi ludzie, z którymi mam zaszczyt współpracować.

BYDGOSZCZ MIASTO MUZYKI I DZWIĘKU

PROGRAM KWW CZAS BYDGOSZCZY CB2018.PL z zakresu rozwoju turystyki

Toruń ma swój event Bella Skay Festival, a Bydgoszcz może być całorocznym miastem światła i dźwięku. Aby miasto rozwijało się musi być turystycznie atrakcyjne. Ta atrakcyjność powinna pójść w kierunku Miasta Światła i Dźwięku. Pozytywnie Bydgoszczanie odebrali aranżacje grającej fontanny przy Filharmonii Bydgoskiej. Daje to kierunek rozwoju Miasta Światła i Dźwięku. Można wzbogacić to o rzutniki obrazujące dźwięk na elewacjach budynków i chodnikach.

W podobny sposób powstałyby kolejne punkty w charakterystycznych miejscach miasta oddalonych od siebie o ok. 15 min drogi pieszej (spaceru). Oświetlilibyśmy rzekę Brdę oraz bulwary nad rzeką. Przy ul. Bernardyńskiej od ośmiu lat świeci już jedna kula w różnych kolorach. Jednak dopiero
wszystkie kule lamp gdyby świeciły przyniosłoby to prawdziwy efekt. Tak widzimy ,że ten projekt od ośmiu lat jest zaszufladkowany w Bydgoszczy i nie może się przebić . My się z nim przebijemy .

Bydgoszcz Miasto Światła i Dźwięku wykorzystywałoby naturalną bazę rodzimych artystów, części absolwentów Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy. Artystów, instrumentalistów, wokalistów, całych zespołów wywodzących się z ziemi bydgoskiej. Dodatkowo powstałyby ścieżki edukacyjno-turystyczne
po największym i wspaniałym mieście województwa kujawsko-pomorskiego.

Takie co weekendowe spacery rozpoczynałyby się po zmierzchu i jak wspominałem byłyby całoroczne. Co z kosztami? W wielu przypadkach wymiana nastąpiłaby tylko żarówek na energooszczędne, a efektem byłby zwiększony ruch turystyczny, który ożywiłby ruch turystyczny a tym samym hotelarski, restauracyjny oraz sprzedaż sklepową. Da nam to zwiększone wpływy do kasy miejskiej , a co ważniejsze zwiększyłoby zasobność bydgoszczan. Większe finanse miejskie znowu pozwolą na dofinansowanie rozwoju infrastruktury nabrzeża rzeki Brda i zwiększeniu białej floty. Biorąc pod uwagę , że jesteśmy jednym ze słabszych miast wykorzystujących dotacje unijne , W tym miejscu moglibyśmy zwiększyć wykorzystanie ich.

Marek Grabowicz
Stowarzyszenie Górzyskowo

KARTA BYDGOSZCZANINA

PROGRAM KWW CZAS BYDGOSZCZY CB2018.PL z zakresu utworzenia specjalnych udogodnień dla mieszkańców miasta

Bydgoszcz musi być ambitna. Ósme największe miasto w Polsce musi wykorzystywać swoje szanse i przestać kojarzyć się z porażkami. Musimy zacząć wygrywać!

Na projekty, które przedstawiam potrzebujemy pieniędzy. Nie będę podnosił podatków, nie będę zwiększał zadłużenia w przeciwieństwie do poprzedników. Poszukam innych sposobów na zwiększenie dochodów budżetowych. O jednym już mówiłem – to budowa raju podatkowego dla firm transportowych, który pozwoli bydgoskim firmom transportowym lepiej rywalizować na tym trudnym rynku, a z drugiej strony przyciągnie nowe firmy do Bydgoszczy.

Dodatkowe dochody możemy uzyskać jednak także przekonując ludzi, którzy już w Bydgoszczy mieszkają lub pracują, aby płacili w naszym mieście podatki. Sposób jest prosty i wcielony z powodzeniem w życie w innych miastach. To Karta Bydgoszczanina, która będzie uprawniała do 10- 20% zniżki na komunikację miejską, usługi edukacyjne i opiekuńcze oraz na imprezy sportowe i kulturalne świadczone przez miejskie jednostki. Wzorem innych miast do programu będą mogły przystąpić też podmioty prywatne oferując mieszkańcom Bydgoszczy rabaty.

Karta Bydgoszczanina to propozycja dla tych wszystkich, którzy przyjechali do Bydgoszczy na studia, do pracy albo po prostu nie przemeldowali się z rodzimej miejscowości. To także propozycja dla osób, które prowadzą firmę w Bydgoszczy, a mieszkają pod Bydgoszczą. Dzięki realnym korzyściom możemy uzyskać kilka tysięcy nowych podatników i znaczne wpływy do budżetu.

Wprowadzenie Karty Bydgoszczanina proponuje od lat Ruch Obywatelski Lepsza Bydgoszcz. Podobne rozwiązanie stosuje Warszawa (Karta Warszawiaka), a w pobliżu Inowrocław. Karta Warszawiaka spowodowała w pierwszym roku dodatkowe wpływy wielkości ponad 75 milionów złotych, a Karta Inowrocławianina przyniosła szacunkowo ok. 3,5 miliona złotych dodatkowego przychodu, to jest ok. 1% przychodów budżetu.

Gdyby wzrost w Bydgoszczy był podobny, to moglibyśmy uzyskać dodatkowe środki w budżecie rzędu ponad 21 milionów złotych rocznie. Za nieco większą kwotę zbudowano Torbyd, to więcej niż prezydent Bruski wydał przez ostatnią kadencję na drogi gruntowe. Kosztem jest obsługa systemu oraz mniejsze wpływy z biletów, jednak nie zbliżą się one nawet do połowy przychodów.

To rozwiązanie proste i konkretne, gotowe do wdrożenia w ciągu kilku miesięcy. Wielkie i nowoczesne miasto musi rywalizować o mieszkańców, którzy jak dotąd z Bydgoszczy uciekają. W ten prosty sposób zahamujemy ten proces, uzyskamy dodatkowe środki i będziemy mogli lepiej budować wielkie i nowoczesne miasto.

Karta Bydgoszczanina pomoże także w naturalny sposób budować metropolię. Karta Warszawiaka spowodowała, iż podwarszawskie gminy same zgłosiły się do uczestnictwa w programie w zamian za  dofinansowanie warszawskiej komunikacji. Podobna sytuacja może mieć miejsce w Bydgoszczy, co w naturalny a nie sztuczny sposób zbuduje metropolię.